سرور مجازی

سرور مجازی آنتی دیداس

سرور مجازی گیم

سرور مجازی آنتی دیداس گیم

سرور مجازی گیم آنتی دیداس

سرور مجازی آنتی اتک

سرور مجازی آنتی اتک گیم

سرور مجازی گیم آنتی اتک

سرور مجازی گیمینگ

سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی

خرید سرور مجازی گیم

خرید سرور مجازی گیمینگ

سرور خرید مجازی آنتی دیداس

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم

خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس

خرید وی پی اس آنتی دیداس

خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم

خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس ارزان

خرید سرور مجازی ارزان

فایروال

فایروال سرور مجازی

فایروال آنتی دیداس

فایروال وی پی اس

خرید VPS

خرید VPS گیم

خرید VPS آنتی دیداس

خرید VPS انتی دیداس گیم

هاست

خرید هاست

خرید هاست ارزان

خرید هاست آنتی دیداس

هاست آنتی دیداس

هاست ایران

سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی گیمینگ

خرید سرور اختصاصی ارزان

خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس

خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس

خرید VDS

خرید VDS ارزان

خرید VDS آنتی دیداس گیم

خرید VDS آنتی دیداس

سرور مجازی

سرور مجازی آنتی دیداس

سرور مجازی گیم

سرور مجازی آنتی دیداس گیم

سرور مجازی گیم آنتی دیداس

سرور مجازی آنتی اتک

سرور مجازی آنتی اتک گیم

سرور مجازی گیم آنتی اتک

سرور مجازی گیمینگ

سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی

خرید سرور مجازی گیم

خرید سرور مجازی گیمینگ

سرور خرید مجازی آنتی دیداس

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم

خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس

خرید وی پی اس آنتی دیداس

خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم

خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس ارزان

خرید سرور مجازی ارزان

فایروال

فایروال سرور مجازی

فایروال آنتی دیداس

فایروال وی پی اس

خرید VPS

خرید VPS گیم

خرید VPS آنتی دیداس

خرید VPS انتی دیداس گیم

هاست

خرید هاست

خرید هاست ارزان

خرید هاست آنتی دیداس

هاست آنتی دیداس

هاست ایران

سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی گیمینگ

خرید سرور اختصاصی ارزان

خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس

خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس

خرید VDS

خرید VDS ارزان

خرید VDS آنتی دیداس گیم

خرید VDS آنتی دیداس

سرور مجازی

سرور مجازی آنتی دیداس

سرور مجازی گیم

سرور مجازی آنتی دیداس گیم

سرور مجازی گیم آنتی دیداس

سرور مجازی آنتی اتک

سرور مجازی آنتی اتک گیم

سرور مجازی گیم آنتی اتک

سرور مجازی گیمینگ

سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی

خرید سرور مجازی گیم

خرید سرور مجازی گیمینگ

سرور خرید مجازی آنتی دیداس

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم

خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس

خرید وی پی اس آنتی دیداس

خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم

خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس ارزان

خرید سرور مجازی ارزان

فایروال

فایروال سرور مجازی

فایروال آنتی دیداس

فایروال وی پی اس

خرید VPS

خرید VPS گیم

خرید VPS آنتی دیداس

خرید VPS انتی دیداس گیم

هاست

خرید هاست

خرید هاست ارزان

خرید هاست آنتی دیداس

هاست آنتی دیداس

هاست ایران

سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی گیمینگ

خرید سرور اختصاصی ارزان

خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس

خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس

خرید VDS

خرید VDS ارزان

خرید VDS آنتی دیداس گیم

خرید VDS آنتی دیداس

سرور مجازی

سرور مجازی آنتی دیداس

سرور مجازی گیم

سرور مجازی آنتی دیداس گیم

سرور مجازی گیم آنتی دیداس

سرور مجازی آنتی اتک

سرور مجازی آنتی اتک گیم

سرور مجازی گیم آنتی اتک

سرور مجازی گیمینگ

سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی

خرید سرور مجازی گیم

خرید سرور مجازی گیمینگ

سرور خرید مجازی آنتی دیداس

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ

خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم

خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس

خرید وی پی اس آنتی دیداس

خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم

خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس

خرید وی پی اس ارزان

خرید سرور مجازی ارزان

فایروال

فایروال سرور مجازی

فایروال آنتی دیداس

فایروال وی پی اس

خرید VPS

خرید VPS گیم

خرید VPS آنتی دیداس

خرید VPS انتی دیداس گیم

هاست

خرید هاست

خرید هاست ارزان

خرید هاست آنتی دیداس

هاست آنتی دیداس

هاست ایران

سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی گیمینگ

خرید سرور اختصاصی ارزان

خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس

خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس

خرید VDS

خرید VDS ارزان

خرید VDS آنتی دیداس گیم

خرید VDS آنتی دیداس

سرور مجازی
سرور مجازی آنتی دیداس
سرور مجازی گیم
سرور مجازی آنتی دیداس گیم
سرور مجازی گیم آنتی دیداس
سرور مجازی آنتی اتک
سرور مجازی آنتی اتک گیم
سرور مجازی گیم آنتی اتک
سرور مجازی گیمینگ
سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی گیم
خرید سرور مجازی گیمینگ
سرور خرید مجازی آنتی دیداس
خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ
خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم
خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس
خرید وی پی اس
خرید وی پی اس آنتی دیداس
خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم
خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس
خرید وی پی اس ارزان
خرید سرور مجازی ارزان
فایروال
فایروال سرور مجازی
فایروال آنتی دیداس
فایروال وی پی اس
خرید VPS
خرید VPS گیم
خرید VPS آنتی دیداس
خرید VPS انتی دیداس گیم
هاست
خرید هاست
خرید هاست ارزان
خرید هاست آنتی دیداس
هاست آنتی دیداس
هاست ایران
سرور اختصاصی
خرید سرور اختصاصی
خرید سرور اختصاصی گیمینگ
خرید سرور اختصاصی ارزان
خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس
خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس
خرید VDS
خرید VDS ارزان
خرید VDS آنتی دیداس گیم
خرید VDS آنتی دیداس
سرور مجازی
سرور مجازی آنتی دیداس
سرور مجازی گیم
سرور مجازی آنتی دیداس گیم
سرور مجازی گیم آنتی دیداس
سرور مجازی آنتی اتک
سرور مجازی آنتی اتک گیم
سرور مجازی گیم آنتی اتک
سرور مجازی گیمینگ
سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ
خرید سرور مجازی
خرید سرور مجازی گیم
خرید سرور مجازی گیمینگ
سرور خرید مجازی آنتی دیداس
خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیمینگ
خرید سرور مجازی آنتی دیداس گیم
خرید سرور مجازی گیم آنتی دیداس
خرید وی پی اس
خرید وی پی اس آنتی دیداس
خرید وی پی اس آنتی دیداس گیم
خرید وی پی اس گیم آنتی دیداس
خرید وی پی اس ارزان
خرید سرور مجازی ارزان
فایروال
فایروال سرور مجازی
فایروال آنتی دیداس
فایروال وی پی اس
خرید VPS
خرید VPS گیم
خرید VPS آنتی دیداس
خرید VPS انتی دیداس گیم
هاست
خرید هاست
خرید هاست ارزان
خرید هاست آنتی دیداس
هاست آنتی دیداس
هاست ایران
سرور اختصاصی
خرید سرور اختصاصی
خرید سرور اختصاصی گیمینگ
خرید سرور اختصاصی ارزان
خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس
خرید سرور اختصاصی گیم آنتی دیداس
خرید VDS
خرید VDS ارزان
خرید VDS آنتی دیداس گیم
خرید VDS آنتی دیداس

زرین نتورک

شرکت زرین نتورک از سال 1395 شروع به فعالیت در زمینه خدمات امنیتی و فایروال , گیم سرور و سرور های مجازی و اختصاصی هاست و غیره کرد مفتخر هستیم تا به الان رضایت تمام مشتریان را نگه داشته ایم و در حال حاضر بهترین ارایه دهنده در حوزه کاری خود با بهترین قیمت هستیم

0 +
مشتریان
0 +
کارمندان
0 +
هاستینگ ها
0 +
درخواست های پشتیبانی

دیتاسنتر پارس آنلاین

امنیت و پایداری

بدون شک، امنیت و پایداری سرورها از جمله مهم‌ترین عوامل در نقل و انتقال داده‌ها و اطلاعات حساس در دنیای مدرن تکنولوژی می‌باشد. شرکت زرین نتورک با تمرکز بر ارائه خدماتی امن و پایدار، به مشتریان خود اطمینان می‌دهد که اطلاعاتشان در محیطی امن نگهداری می‌شوند و خدمات به صورت مداوم و بدون وقفه در دسترس خواهند بود.

در زرین نتورک، امنیت به عنوان یک اصل اساسی در تمامی فرآیندها و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است. از جمله تدابیر امنیتی این شرکت می‌توان به رمزنگاری قوی داده‌ها، جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز، نظارت ۲۴/۷ بر سرورها، و به‌روزرسانی‌های منظم اشاره کرد. همچنین، تیم متخصص امنیتی زرین نتورک با تجربه و تخصص خود، به موارد احتمالی تهدیدات پیشرو می‌شود و از حملات احتمالی جلوگیری می‌کند.

سرور اختصاصی ایران

تمامی سرور های ایران همراه با آنتی دیداس سخت افزاری و نرم افزاری تضمین شده میباشد

پردازنده

2x Xeon E5-2620V2

هارد دیسک

500 گیگابایت Nvme

فضای رم

32 گیگابایت

پهنای باند

نامحدود (1 به 1)

هزینه :

8,500,000 تومان

پردازنده

2x Xeon E5-2650v2

هارد دیسک

1000 گیگابایت Nvme

فضای رم

64 گیگابایت

پهنای باند

نامحدود (1 به 1)

هزینه :

10,000,000 تومان

پردازنده

2x Xeon E5-2670V2

هارد دیسک

1000 گیگابایت Nvme

فضای رم

128 گیگابایت

پهنای باند

نامحدود (1 به 1)

هزینه :

16,400,000 تومان

پلان های سرور مجازی ترافیکی

سرور مجازی ترافیکی ایران با ترافیک 1 به 1

قیمت هر ترابایت ترافیک 229,000 تومان میباشد.
ترافیک آپلود رایگان حساب میشود!

سرور مجازی ایران ترافیکی 1

فقط

890,۰۰۰

ماهیانه

سرور مجازی ایران ترافیکی 2

فقط

990,۰۰۰

ماهیانه

سرور مجازی ایران ترافیکی 3

فقط

1,250,000

ماهیانه

خدمات زرین نتورک

خرید سرور مجازی آنتی دیداس

در شرکت زرین نتورک با خرید هر نوع سرویس سرور مجازی آنتی دیداس اقتصادی و یا گیم میتوانید با خیال راحت از شر تمامی حملات دیداس راحت شوید، تمامی سرور ها مجهز به فایروال آنتی دیداس سخت افزاری، مانیتورینگ و بکآپ گیری منظم هستند.

فایروال و آنتی دیداس

در شرکت زرین نتورک با توجه به سابقه فراوان در زمینه حملات دیداس و نحوه جلوگیری از آن و استفاده از خدمات بروز و فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری و کانفیگ هایی بابت سرور های گیم بر روی تمامی سرویس ها بدون هیچ هزینه اضافی باعث برتری در ارائه خدمات هاستینگ و گیم ایجاد کند

خرید سرور اختصاصی آنتی دیداس

در شرکت زرین نتورک با خرید هر نوع سرویس سرور اختصاصی آنتی دیداس اقتصادی و یا گیم میتوانید با خیال راحت از شر تمامی حملات دیداس راحت شوید، تمامی سرور ها مجهز به فایروال آنتی دیداس سخت افزاری، مانیتورینگ و بکآپ گیری منظم هستند.

پشتیبانی 24/7

شرکت زرین نتورک با استخدام کارکنان حرفه ای در زمینه های مختلف به صورت حضوری و آنلاین , مشاوره خرید , پشتیبانی سرور مجازی , پشتیبانی سرور اختصاصی , پشتیبانی فضای دیتاسنتر , پشتیبانی فایروال , پشتیبانی هاست و دامنه این ویژگی باعث شده تا مشتریان عزیز بدون هیچ اتلاف وقتی به خواسته خود برسند و تمامی مشکلات در هر کدام از زمینه های درج شده به سرعت حل و جواب داده شود پشتیبانی تمامی سرویس ها هم به صورت تیکت و تلفن شرکت میباشد

سرعت و شبکه

شرکت زرین نتورک با توجه به داشتن پهنای باند بالا جهت بهینه بودن سرور مشتری گرامی توانسته در سرور مجازی های ایران و خارج به پورت 30 گیگ مجهز کند , بودن این حجم از پهنای باند و سرعت اپلود و دانلود توانسته تا به امروز رضایت تمامی مشتریان هاست و سرور مجازی آنتی دیداس و سرور اختصاصی را نگه دارد . لازم به توجه است که تمامی سرویس ها در بهترین دیتاسنتر ها نگه داری میشوند این باعث وجود تضمین آپتایم از سمت ما به مشتریان عزیز شده است

امنیت اطلاعات

در شرکت زرین نتورک با توجه به اینکه تمامی اطلاعات موجود در سرور مجازی محفوظ میباشد و حتی تیم پشتیبانی اجازه دسترسی مستقیم و تغیر و یا اضاف در فایل های سرور ندارند این موضوع باعث میشه تمامی اطلاعات سرور شما به صورت کامل امنیت داشته باشید با استفاده از تمامی پروتکل های امنیتی در سرور جلوگیری از هرگونه نفوذ و یا لو رفتن اطلاعات کرده ایم در سرور های زرین نتورک هر 8 ساعت از تمامی سرویس ها بکاپ گرفته خواهد شد

Centos

Windows

Ubuntu

Debian

CoreOS

Fedora

پلان های سرور مجازی

سرور مجازی آنتی دیداس اقتصادی زرین نتورک، مناسب برای انواع کسب و کار ها و کاملا آنتی دیداس

Silver | SaS 1

فقط

۱۳۵,۰۰۰

ماهیانه

Silver | SaS 2

فقط

۲۱۵,۰۰۰

ماهیانه

Silver | SaS 3

فقط

۳۴۵,۰۰۰

ماهیانه

زرین نتورک، پاسخگو تمامی نیاز های شما

خرید سرور مجازی آنتی دیداس

اگر در حال جستجو برای خرید سرور مجازی ایران با بهترین کیفیت و قیمت هستید، این مقاله می‌تواند راهنمای شما باشد. سرور مجازی (VPS) یک راهکار ایده‌آل برای وبسایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین است که نیاز به کنترل بیشتر، قدرت بیشتر و منابع بیشتر نسبت به هاستینگ اشتراکی دارند. این نوع سرور به شما امکان می‌دهد که منابع خود را به صورت مستقیم کنترل کنید و سطح امنیت بالاتری را تجربه کنید. اما چگونه می‌توانیم بهترین سرور مجازی را برای خرید در ایران انتخاب کنیم؟ این نکات می‌تواند کمک کند

به یاد داشته باشید، انتخاب بهترین سرور مجازی برای خرید در ایران نیاز به تحقیق دارد. با بررسی دقیق نیازها و اهداف خود و مقایسه آن با آنچه سرویس‌دهندگان مختلف ارائه می‌دهند، می‌توانید بهترین انتخاب را برای کسب و کار خود داشته باشید.

خرید سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی یا VDS در واقع همون کامپیوترها و قطعاتی هستن که قدرت سخت افزاری خیلی بالایی دارن، سرور های اختصاصی ایران قدرت خیلی بیشتری نسبت به کامپیوتر های شخصی دارن اما در نهایت عملکرد آن ها مثل کامپیوتر شخصی خود شماست. مهم ترین تفاوت سرور اختصاصی با سیستم شخصی اینه که، قطعات سرور ها با تکنولوژی و فناوری کاملا متفاوت و جدیدی ساخته میشن که بتونن به صورت 24/7 روشن و در دسترس عموم باشن.
منابع سخت افزاری سرور های اختصاصی مثل رم و سی پی یو بسیار بالا هستن و پاسخگوی تمامی کاربردهایین که نیاز به منابع سخت افزاری بالایی دارن.

خدمات کلوکیشن

به راحتی می‌توان ادعا کرد که کولوکیشن یکی از مهم‌ترین بخش‌های تکنولوژی اطلاعات در دنیای امروز است. این خدمت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تجهیزات شبکه خود را در یک مرکز داده متخصص قرار دهند، و از مزایای امنیتی، انرژی، و اتصالات اینترنتی عالی بهره‌برداری کنند.

شرکت زرین نتورک به عنوان یکی از پیشروان در ارائه خدمات کولوکیشن در ایران، با داشتن مراکز داده مجهز و استاندارد، به کسب و کارها امکان می‌دهد تا با خیال آسوده تجهیزات خود را میزبانی کنند و از سرعت، امنیت، و پایداری بی‌نظیر بهره‌مند شوند. اگر به دنبال بهینه‌سازی زیرساخت‌های IT خود هستید، زرین نتورک با تجربه و کادر متخصص خود آماده است تا به شما کمک کند.

به وب‌سایت ما مراجعه کنید و از خدمات متنوع ما در زمینه کولوکیشن، میزبانی، و دیگر خدمات IT اطلاعات بیشتری کسب کنید. دیگر نیازی به نگرانی از آسیب‌پذیری‌ها، نوسانات برق یا مسائل اتصال به شبکه نیست. با زرین نتورک، همیشه در امان هستید!

خرید پنل پیامک

پنل پیامک یکی از قدرتمندترین و افزودنی‌های کاربردی در عصر دیجیتال است، که به شرکت‌ها، موسسات و حتی افراد فردی امکان ارتباط موثر و مستقیم با مخاطبین خود را می‌دهد. با استفاده از پنل‌های پیامکی، ارسال انبوه پیام، مدیریت مخاطبین، آنالیز داده‌ها و پیگیری بازخورد مخاطبان به سادگی امکان‌پذیر است.

آیا به دنبال راهی سریع و موثر برای رسیدن به مشتریان، کارمندان یا هر گروه هدف دیگری هستید؟ پنل پیامک می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد. با قابلیت‌های متنوع این پنل‌ها، از ارسال پیام‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی گرفته تا ارسال پیام‌های امنیتی و تاییدیه، همه و همه در دسترس شما است.

اما چگونه می‌توانید از بین میانه‌های مختلف پنل پیامک، بهترین و مطمئن‌ترین را انتخاب کنید؟ برای اطمینان از کیفیت و قابلیت‌های پنل مورد نظر، نگاهی به ویژگی‌ها، پشتیبانی و نظرات کاربران می‌تواند بسیار مفید باشد.

خرید سرور ماینکرافت

ماینکرافت یکی از محبوب‌ترین بازی‌های ویدئویی در جهان است و امکان ایجاد جهان‌های مجازی با تنوع و وسعت بالا را به بازیکنان می‌دهد. با اینکه بازی به صورت محلی هم قابل اجرا است، ولی تجربه واقعی ماینکرافت زمانی شکل می‌گیرد که در سرورهای اختصاصی و با بازیکنان دیگر اشتراک گذاشته شود.

اگر به دنبال ایجاد یک تجربه مشترک و چند نفره در ماینکرفت هستید، شما نیاز به یک سرور ماینکرافت با کیفیت و پایدار دارید. سرورهای ماینکرفت به بازیکنان اجازه می‌دهند که جهان‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، مد‌های جدید را نصب کنند، و حتی مسابقات و چالش‌های مختلف را با دیگر بازیکنان تجربه کنند.

آنچه مشتریان ما می گویند!